Net1 logo.

Handelsbetingelser

Vilkår

Vilkår

Handels- og abonnementsvilkår (Gældende fra 20. november 2018)

1. Aftalen

1.1 Omfang
1.1.1 Nærværende handels- og abonnementsvilkår gælder for Net1 (Cibicom Mobility ApS) for levering af mobile bredbåndstjenester og salg samt leje af udstyr i den forbindelse i henhold til specifik aftale herom indgået mellem Net1 og Kunden.

1.1.2 Net1 er leverandør af mobile bredbåndstjenester samt udstyr til brug herfor.

1.1.3 Handels- og abonnementsvilkårene gælder for Aftalen mellem Kunden og Net1 i Danmark.

1.2. Definitioner
1.2.1 Ved “Net1″ forstås Cibicom Mobility ApS, CVR nr. 29849943, Industriparken 35-37, 2750 Ballerup, web: www.net1.dk, telefon: +45 38 41 41 41.

1.2.2 Ved “Kunden” forstås den person/virksomhed, som Net1 i henhold til bestillingsblanketten og Ordrebekræftelsen har indgået aftale med Net1 om levering af Tjenesten og/eller salg eller leje af udstyr hertil.

1.2.3 Ved “Parterne/Part” forstås Net1 og Kunden samlet/henholdsvis hver for sig.

1.2.4 Ved “Ordrebekræftelsen” forstås den bekræftelse, som Kunden modtager fra Net1, hvori er angivet omfanget af den mellem Parterne indgåede aftale, priser og leveringstid.

1.2.5 Ved ”Vilkårene” forstås nærværende handels- og abonnementsvilkår.

1.2.6 Ved de ”produktspecifikke abonnementsbetingelser” forstås de særlige vilkår og betingelser, der knytter sig til abonnementet på den specifikke Tjeneste, som Kunden abonnerer på.

1.2.7 Ved “Aftalen” forstås abonnementsaftalen angående levering af Tjenesten og køb samt leje af eventuelt udstyr, herunder bestillingsblanketten, Ordrebekræftelsen og alle bilag hertil, og nærværende Vilkår, samt de produktspecifikke abonnementsbetingelser.

1.2.8 Ved “Tjenesten” forstås den mobile bredbåndstjeneste, som Net1 leverer i henhold til Aftalen. Der henvises til punkt 4.

1.2 Bestilling og indgåelse af aftale
1.2.1 Endelig Aftale mellem Kunden og Net1 anses for indgået, når Kunden, efter afgivelse af sin bestilling via Net1’s webshop, har modtaget Ordrebekræftelsen fra Net1. Sammen med Ordrebekræftelsen sender Net1 Vilkårene.

1.2.2 Kunden kan til enhver tid anmode om at få Aftalen udleveret på papir.

1.2.3 Bestiller Kunden via andre kanaler end Net1’s webshop, anses Aftalen for indgået, når Kunden har modtaget Ordrebekræftelsen fra Net1.

1.2.4 Det er en betingelse for Aftalen, at Kunden har et dansk CPR- eller CVR-nr., samt en dansk postadresse.

1.2.5 Indgåelsen af Aftalen kan af Net1 betinges af, at Kunden betaler forfaldne fakturaer fra tidligere aftaler med Net1

1.3 Udstyr
1.3.1 Ved køb af udstyr får Kunden ejendomsret til udstyret. Kunden får ejendomsretten til udstyret i forbindelse med betalingen for udstyret.

1.3.2 Køb af udstyr kan enten ske i forbindelse med indgåelse af Aftalen, eller ved, at Kunden køber udstyr, Kunden har lejet i forbindelse med indgåelse af Aftalen, jf. punkt 1.3.4. Når Kunden køber udstyret, betaler Kunden den samlede pris for udstyret som en engangsbetaling.

1.3.3 Hvis Aftalen omfatter leje af udstyr, bevarer Net1 ejendomsretten til udstyret. Kunden skal være særligt opmærksom på vilkårene for leje af udstyr under punkt 16.

1.3.4 Hvis Kunden beslutter at købe det udstyr, som Kunden har lejet i forbindelse med indgåelse af Aftalen, kan Kunden få modregnet de akkumulerede lejeindbetalinger i prisen for udstyret. Det beløb, der modregnes i prisen, vil dog aldrig kunne overstige den fulde pris for udstyret.

1.3.5 Kunden afholder eventuelle gebyrer i forbindelse med køb og leje af udstyr. Størrelsen på eventuelle gebyrer oplyses Kunden i forbindelse med indgåelsen af Aftalen.

1.4 Erhvervsaftaler
1.4.1 Erhvervsaftaler udarbejdes individuelt og vilkår i den individuelt udarbejdede aftale går forud for disse Vilkår. For forhold, der ikke fremgår af eller er reguleret i erhvervsaftalen, gælder Vilkårene.

1.5 Kommunikation mellem Parterne
1.5.1 Såfremt Kunden ved afgivelse af sin bestilling har oplyst sin e-mailadresse, accepterer Kunden, at fremtidig kommunikation mellem Parterne kan foregå via e-mail.

2. Parternes oplysningspligt og anvendelse af oplysninger

2.1 Kundens oplysningspligt og Kundens forhold
2.2.1 Kunden skal i forbindelse med bestilling af Tjenesten oplyse navn, adresse og CPR-nummer eller CVR-nummer samt andre for aftaleforholdet nødvendige oplysninger, som Net1 måtte anmode om. Disse oplysninger ligger herefter til grund for aftaleforholdet. CPR-nummeret bruges af Net1 til kreditgodkendelse af Kunden, jf. 2.4, løbende navne- og adresseopdateringer via Folkeregistreret og CPR-nummeret hemmeligholdes over for eventuelle samarbejdsparter.

2.2 Net1’s anvendelse af personoplysninger
2.2.1 Net1 er ansvarlig for håndteringen af de modtagne oplysninger. Oplysningerne om Kunden registreres udelukkende som grundlag for Net1’s opfyldelse af Aftalen, fakturering af Kunden, overholdelse af forpligtelser i gældende lovgivning, administration, kundeprofilering og markedsanalyse i forbindelse med forretningsmæssig og produktmæssig udvikling og markedsføringsformål, såfremt andet ikke følger af Aftalen. Net1 vil indhente samtykke fra Kunden til den ønskede brug af oplysningerne, såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivningen. Behandling af oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og god databehandlingsskik. Kunden kan til enhver tid rette henvendelse til Net1 og anmode om at få oplyst, hvorvidt og givet fald hvilke personoplysninger om Kunden der behandles af Net1.

2.2.2 Net1 behandler følgende typer af personoplysninger:
(a) kundeoplysninger i forbindelse med tegning af abonnement, for eksempel navn, adresse, e-mailadresse, personnummer, kundenummer, telefonnummer og abonnementsnummer.
(b) nødvendige oplysninger for gennemførsel af en kreditgodkendelse, herunder fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og i visse tilfælde personnummer.
(c) oplysninger om datatrafik, med hvilket forstås oplysninger som behandles med det formål at transportere en elektronisk meddelelse via et elektronisk kommunikationsnet eller at fakturere denne meddelelse, for eksempel oplysninger om anvendelsen af Tjenesten, hvem som kommunikerer med hvem, tidspunkter for kommunikationen og hvilke kommunikationsnet, der anvendes, og tekniske data om trafikken, samt
(d) lokationsdata, dvs. oplysninger som viser den geografiske position for Kundens modtageudstyr

2.2.3 Net1 behandler personoplysninger med følgende formål:
(a) til at kunne levere Tjenesten ifølge Aftalen
(b) til at opfylde Net1s forpligtelser i henhold til lovgivningen
(c) til fakturering, betaling og kreditgodkendelse
(d) til at sikre drift af Tjenesten gennem bl.a. registerbehandling og risikohåndtering, herunder sletning af unødvendige data og rettelse af forkerte data
(e) til markedsføring af Net1’s og andres produkter og tjenester gennem direkte markedsføring og på anden vis
(f) til at analysere Kundens brug af Tjenesten og til at samle statistik omkring brug af Tjenesten
(g) til at kunne håndtere og måle datatrafik ifølge Aftalen og opretholde de aftalte begrænsninger i forhold til dataforbrug m.m.
(h) til at kunne rette fejl i Tjenesten og til at kunne hjælpe Kunden med rettelse af fejl, som Kunden rapporterer
(i) til at forhindre spredningen af spam, virus og lignende
(j) til forretnings- og metodeudvikling

2.2.4 Vi deler persondata mellem virksomheder inden for Net1 og til underleverandører, der behandler data på vores vegne. Vi kan dele dine data med andre virksomheder inden for Net1 eller til tredjeparter som underleverandører og persondatabehandlere, der udfører tjenester på vores vegne.

Nogle gange kan det være nødvendigt for os at samarbejde med underleverandører for at kunne levere Tjenesten til dig. Vi er i så fald stadig ansvarlige for behandlingen af dine kundeoplysninger, som vi eller vores underleverandører udfører på vores vegne. Sådanne underleverandører må ikke bruge dine personlige oplysninger til andre formål end dem, vi specificerer, og som vi har aftalt skriftligt.

2.3 Ændringer i oplysninger
2.3.1 Såfremt der efterfølgende sker ændringer i de af Kunden afgivne oplysninger, skal Kunden straks give meddelelse herom.

2.3.2 Net1 vil berigtige, slette eller blokere oplysninger om Kunden, der viser sig urigtige eller vildledende, herunder efter anmodning fra Kunden. Kunden kan ved at kontakte Net1s kundeservice skriftligt anmode om at få eventuelle fejlagtige oplysninger rettet.

2.3.3 Kunden har ret til, efter skriftlig henvendelse til Net1s kundeservice, at indhente oplysninger om, hvilke personoplysninger Net1 behandler om Kunden. Net1 kan stille kontrolspørgsmål for at sikre, at Kundens identitet og oplysninger ikke udleveres fejlagtigt. Svaret vil blive sendt digitalt inden for en (1) måned til den e-mailadresse eller fysiske adresse, Kunden har angivet som kontaktadresse. Hvis processen tager længere tid, vil Net1 kontakte Kunden med en forklaring på årsagen til forsinkelsen. Hvis oplysningerne skal fremsendes per post, kan Net1 opkræve et administrationsgebyr ved gentagne anmodninger.

2.3.4 Kunden kan ved at henvende sig til Net1 gøre indsigelse mod behandlingen af sine oplysninger, herunder vælge at Kundens personoplysninger ikke må behandles til formål som angår direkte markedsføring.

2.4 Kreditvurdering
2.4.1 Kunden giver ved indgåelsen af Aftalen samtykke til, at Net1 om nødvendigt kan indhente kreditoplysninger om Kunden fra f.eks. pengeinstitutter og kreditoplysningsbureauer til brug for en kreditvurdering, som Net1 forbeholder sig ret til at foretage. Net1 forbeholder sig ret til, ud fra saglige hensyn, at nægte at indgå aftale med Kunden om levering af Tjenesten.

3. Levering, fortrydelse og reklamation

3.1 Levering af udstyr
3.1.1 Levering af udstyr sker gennem distributør valgt af Net1.

3.1.2 Sædvanlig leveringstid er 10 arbejdsdage regnet fra tidspunktet for Ordrebekræftelsens afgivelse.

3.1.3 Hvis udstyr er i restordre eller af andre grunde forventes forsinket, kontakter Net1 Kunden og oplyser herom.

3.1.4 Udstyr kan ikke fysisk afhentes hos Net1.

3.1.5 Levering anses for sket, når udstyret er modtaget på Kundens leveringsadresse eller afhentet af Kunden på det af Net1 anviste leveringssted.

3.2 Kundens fortrydelsesret ved forbrugerkøb
3.2.1 Kunden kan fortryde Aftalen efter forbrugeraftalelovens § 18. Hvis Kunden via Net1′s webshop eller via Net1’s kundeservice per telefon bestiller Tjenesten, herunder foretager køb af udstyr, har Kunden 14 dages fortrydelsesret fra det har Kunden 14 dages fortrydelsesret fra Aftalens indgåelse, jf. punkt 1.2 ovenfor. Hvis Aftalen indeholder forsendelse af udstyr, gælder fortrydelsesretten fra det tidspunkt, hvor udstyret modtages.

3.2.2 Fortrydelsesfristen på 14 dage løber tidligst fra det tidspunkt, Kunden på skrift har fået oplysning om fortrydelsesretten og om, hvem Kunden skal henvende sig til ved udøvelse af fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, Kunden har modtaget udstyret fra Net1.

3.2.3 Ønsker Kunden at fortryde Aftalen, skal mundtlig eller skriftlig meddelelse herom afgives/afsendes til Net1 inden fortrydelsesfristens udløb, jf. punkt 3.2.1. Senest 14 dage efter, at Kunden har meddelt, at Kunden fortryder Aftalen, skal Kunden returnere købt udstyr. Kunden afholder selv alle omkostninger forbundet hermed. Udstyr, der returneres, skal ledsages af en Ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation. Net1 anmoder Kunden om at sikre sig postkvittering eller lignende som dokumentation for returnering. Udstyret skal være i original emballage inkl. alt medfølgende tilbehør, vedlæg, manualer, dokumentation, CD’er mv.

3.2.4 Udløber fortrydelsesretten på en lørdag, søndag eller en helligdag, kan Kunden fortsat benytte fortrydelsesretten på den førstkommende hverdag.

3.2.5 Net1 tilbagebetaler eventuel betaling fra Kundens side, når Net1 har modtaget dokumentation for, at udstyret er returneret, eller har fået udstyret retur (det tidspunkt der kommer først).

3.2.6 I tilfælde, hvor Net1 konstaterer at Kunden misbruger adgangen til at fortryde aftalen, fx ved at Kunden gentagne gange har oprettet en aftale med Net1, og anvendt Tjenesten i en periode for så herefter at benytte sig af fortrydelsesretten, forbeholder Net1 sig ret til at opkræve betaling af det fulde oprettelsesgebyr samt af abonnement og forbrug af data i dage, hvor abonnementet har været i brug.

3.3 Reklamation angående mangler på udstyr
3.3.1 Kunden har 2 års reklamationsret på alt købt udstyr. Der henvises til punkt 6 og 17.

3.3.2 Reklamation over mangler ved udstyret kan udelukkende ske, hvis udstyret er benyttet korrekt. Defekter, som er opstået pga. forkert brug eller uagtsomhed fra Kundens eller andre brugeres side, er ikke omfattet af reklamationsretten.

3.4 Installation
3.4.1 Kunden foretager de nødvendige installationer på leveringsadressen, herunder fysisk opsætning af udleveret udstyr, samt konfiguration af nødvendige sikkerhedsløsninger. Kunden har ansvaret for, at opsætningen og konfigurationen sker i overensstemmelse Net1’s anvisninger.

3.4.2 Har Kunden aftalt med Net1, at en tekniker skal forestå installation af udstyret, modtager Kunden en særskilt ordrebekræftelse fra Udeteknik (Udeteknik.dk, Klokkestøbervej 2, 9490 Pandrup), når Kunden og Udeteknik har aftalt tidspunkt for installationen. Efter installation modtager Kunden en faktura fra Net1. Kan teknikeren ikke opnå forbindelse på mere end 2 Mbps i downloadhastighed og 0,5 Mbps i uploadhastighed på installationsadressen, refunderer Net1 både antenne, modem og udgiften til teknikeren, med mindre Kunden alligevel ønsker at bibeholde forbindelsen. Ønsker Kunden yderligere ydelser ud over standardinstallationen, skal det aftales og afregnes direkte med teknikeren.

4. Tjenesten, drift, dækning, fejlretning og test

4.1 Tjenesten
4.1.1 Tjenesten består i en mobile bredbåndstjeneste, der kan anvendes i de områder, som Net1’s bredbåndsnet dækker, og som leveres via det udstyr, Kunden har erhvervet fra Net1, og. Tjenesten inkluderer datatrafik som specificeret i den enkelte abonnementsaftale. Datatrafik beregnes (og takseres) pr. påbegyndt 1 kilobyte.

4.1.2. Overskrides det aftalte inkluderede dataforbrug, har Net1 ret til at begrænse hastigheden på Tjenesten, at spærre Tjenesten eller opsige Aftalen, som nærmere beskrevet under punkt 10.

4.1.3 Kunden kan til enhver tid kontrollere det aktuelle dataforbrug ved at kontakte Net1s kundeservice.

4.1.4 Hvis Aftalen omfatter frit forbrug af datatrafik, har Net1 ret til helt eller delvist, at spærre eller begrænse hastigheden på Tjenesten eller opsige Aftalen, hvis Net1 vurderer, at Kundens forbrug og/eller forbrugsmønster skaber problemer for øvrige brugere af Net1′s bredbåndsnet. Der henvises til punkt 10.

4.1.5 Aftaler om frit forbrug af datatrafik omfatter forbrug af datatrafik i Net1’s bredbåndsnet i Danmark. Aftaler om frit forbrug af datatrafik omfatter ikke forbrug af datatrafik i Norge og Sverige.

4.1.6 Aftaler om frit forbrug af datatrafik kan alene omfatter en dynamisk IP-adresse. Det er således ikke muligt at få en fast (statisk) IP-adresse, hvis Aftalen omfatter frit forbrug af datatrafik.

4.2 Dækning og driftssikkerhed
4.2.1 Oplysninger om Tjenestens geografiske dækning kan til enhver tid fås via dækningskortet på Net1’s hjemmeside eller ved at kontakte Net1’s Kundeservice.

4.2.2 Den tekniske karakter af Tjenesten medfører, at der kan forekomme udsving i datakommunikationshastigheden, og Tjenestens effektive hastighed således kan opleves lavere end Tjenestens nominelle hastighed. Se de produktspecifikke abonnementsbetingelser for den henholdsvis nominelle og effektive hastighed for de enkelte abonnementer.

4.3 Sikkerhed ved brug af trådløs router
Kunden er opmærksom på de sikkerhedsmæssige risici, der er forbundet med anvendelse af det af Aftalen omfattede udstyr, herunder muligheden for tredje-personers ulovlige indtrængen. De sikkerhedsmæssige forhold og ansvaret herfor er nærmere beskrevet i de produktspecifikke abonnementsbetingelser for Tjenesten, som Kunden har fået udleveret i forbindelse med indgåelse af aftalen, ligesom de er beskrevet på www.net1.dk

5. Særligt om udstyret

5.1 Fysiske forhold på installationsadressen
Fysiske forhold på installationsadressen kan betyde, at de i produktspecifikationerne angivne specifikationer for udstyret ikke kan efterleves. Net1 påtager sig ikke ansvar for, at Kunden som følge af fysiske forhold på installationsadressen ikke kan opnå den rækkevidde, som er angivet i udstyrets produktspecifikation.

5.2 Overholdelse af standarder
Det af Net1 udleverede udstyr overholder eksisterende standarder for trådløse routere og antenner.

5.3 Ombytning af udstyr
Skal udstyr ombyttes enten ved en defekt, eller fordi der ønskes standardudstyr, fremsendes dette til Net1, som herefter vil fremsende nyt udstyr, som nærmere beskrevet under punkt 6. Net1 har ret til at kræve betaling, hvis ombytningen skyldes kundens egne præferencer.

6 Fejlretning

6.1 Udstyr
6.1.1 I tilfælde af en mangel på udstyr skal Kunden henvende sig til Net1 inden for rimelig tid, efter at manglen er opdaget, for teknisk support. Ved manglende dele eller hvis udstyret er defekt ved modtagelsen, skal Kunden underrette Net1 for at få tilsendt de manglende dele eller ombyttet udstyret.

6.1.2 Hvis udstyret har en mangel i købelovens forstand, som Net1 er ansvarlig for, kan Net1 tilbyde afhjælpning eller omlevering for Net1′s regning. Ved fejlsøgning og fejlretning skal Kunden i nødvendigt omfang medvirke til fejlsøgning og fejlretning i udstyret. Net1 kan bede om at få udstyret sendt til test hos Net1. Net1 stiller låneudstyr til rådighed for kunden i den forbindelse. Returnering af udstyr i forbindelse med reklamation skal ske ved forudgående aftale med Net1’s support eller kundeservice. Såfremt fejlsøgningen påviser en mangel, som det påhviler Net1 at udbedre, vil manglen ved udstyret enten blive afhjulpet og udstyret derefter returneret, eller udstyret vil blive ombyttet.

6.1.3 I de situationer, hvor Net1 ikke er ansvarlig for manglen ved udstyret, vil Net1, hvis muligt og ønsket af Kunden, afgive tilbud på reparation for Kundens egen regning.

6.2 Tjenesten
6.2.1 Hvis der opstår fejl, herunder afbrydelser, på Tjenesten, afhjælper Net1 fejlen på bedst mulig vis inden for rimelig tid og hurtigst muligt fra det tidspunkt, hvor Kunden har anmeldt fejlen over for Net1. Net1 påbegynder normalt afhjælpning af fejl senest morgenen næstkommende hverdag efter anmeldelsen af fejl, men garanterer ikke dette. Kunden skal i forbindelse med fejlsøgning give Net1 uhindret adgang til udstyr.

6.2.2 Net1 er ikke forpligtet til at udbedre fejl og afbrydelser, som skyldes omstændigheder uden for Net1’s rækkevidde og kontrol. Hvis Net1 efter modtagelse af fejlanmeldelse fra Kunden udbedrer en fejl, som skyldes Kundens forhold, forbeholder Net1 sig ret til at lade Kunden erstatte Net1’s omkostninger forbundet med sådant arbejde.

6.2.3 I det omfang, der i en 3 måneders periode er væsentlige fejl eller mangler ved Tjenesten, er Kunden berettiget til at få tilbagebetalt en rimelig forholdsmæssig andel af abonnementsafgiften for den pågældende periode.

7. Beregning af priser
7.1 Prisen for Tjenesten
Prisen for Tjenesten omfatter et oprettelsesgebyr, en løbende abonnementsafgift samt eventuel forbrugsbetaling.

7.2 Priser for andre ydelser
Det fremgår af Ordrebekræftelsen, hvilke tjenester og ydelser der er omfattet af Aftalen, herunder de enkelte priser for tjenester og ydelser, samt Aftalens samlede pris inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter (de samlede faste omkostninger).

7.3 Variable priser, herunder forbrug
Ved forbrugsafgifter og andre variable priser/afgifter, hvor det ikke er muligt at oplyse den samlede pris, oplyses grundlaget for beregningen af prisen (fx tidstaksering, taksering for download per MB mv.), det er muligt at beregne den endelige pris. Net1 kan herudover opkræve specifik betaling og gebyrer for tillægsydelser, engangsydelser o.l. som bestilles i henhold til særskilt aftale.

7.4 Gældende priser
7.4.1 De til enhver tid gældende priser fremgår af Net1′s hjemmeside.

7.4.2 Ændring af priser kan ske som bekrevet under punkt 14 nedenfor.

8. Betaling

8.1 Bestillinger
8.1.1 Betaling af bestillinger via Net1’s webshop sker med godkendt betalingskort.

8.1.2 Betaling gennem Net1’s webshop foregår via en krypteret SSL forbindelse for at sikre sikkerheden for kortindehaveren.

8.3 Abonnements- og forbrugsafgifter
8.3.1 Abonnementsafgiften forudbetales og faktureres månedsvis forud, mens betaling for eventuelt forbrug og gebyrer er bagudrettet og opkræves på næstkommende faktura. Betalingen kan tillige omfatte afdrag på Net1 afbetaling, jf. punkt 18, eller betaling for leje af udstyr.

8.3.2 Der pålægges et administrations gebyr ved fakturering. Gebyrets størrelse fremgår af Net1′s hjemmeside på undersiden ’Betalingsservice’. Betaling af faktura forgår via indbetalings ID F71 (girokortnummer) eller PBS.

8.3.3 Fakturaer fremsendes som udgangspunkt omkring den 15. hver måned, mens betaling via PBS oplyses på Kundens betalingsoversigt fra Kundens pengeinstitut.

8.4 Rettidig og forsinket betaling
8.4.1 Alle fakturaer skal betales senest på den på fakturaerne angivne betalingsdato. Ved forsinket betaling forbeholder Net1 sig ret til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Net1 forbeholder sig i øvrigt ret til at opkræve rykkergebyr og inkassogebyr i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

8.4.2 Net1 forbeholder sig ret til efter forudgående varsel at spærre helt eller delvist for Tjenesten, hvis Kunden ikke betaler rettidigt, jf. punkt 10.

8.5 Underretningspligt
Modtager Kunden ikke sin faktura, jf. punkt 8.3, er Kunden forpligtet til at underrette Net1 herom.

8.6 Efterfakturering
Efterfakturering vil som udgangspunkt kun finde sted indtil seks (6) måneder efter, at fakturering skulle have fundet sted. Net1 kan i henhold til dansk rets almindelige regler foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere.

9. Kundens ansvar

9.1 Dækningsforhold
Kunden er selv ansvarlig for at undersøge dækningsforholdene i de områder, hvor Kunden ønsker at anvende udstyret og Tjenesten. Oplysninger om Net1′s dækningsforhold fås via dækningskortet på Net1’s hjemmeside eller ved at kontakte Net1’s Kundeservice.

9.2 Indhold sendt til/fra Kundens udstyr
9.2.1 Kunden bærer, i forhold til Net1, ansvaret for alt indhold sendt til eller fra Kundens udstyr via Tjenesten gennem Net1’s bredbåndsnet.

9.2.2 Net1 påtager sig intet ansvar for det indhold, der passerer gennem Net1′s bredbåndsnet og Kundens tilslutning hertil, ligesom Net1 ikke påtager sig at kontrollere, og har heller ikke ansvaret for de informationer, der stilles til rådighed for Kunden ved Kundens brug af Tjenesten.

9.2.3 Kunden kan, hvis Kunden downloader materiale fra internettet eller åbner programmer modtaget i e-mail, risikere at inficere sin computer med virus mv. Net1 har ikke indflydelse på sådanne forhold og kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader og tab af data m.v. som følge heraf. Net1 er heller ikke ansvarlig for ulemper, tab eller misbrug, som måtte følge af eventuelle brud på netsikkerheden, ligesom Net1 ikke er ansvarlig for skader som følge af, at tredjemand trænger ind i Kundens tilslutning til Net1′s netværk.

9.2.4 Net1 forbeholder sig ret til at foretage tests på Kundens udstyr af relevante grænseflader til Net1’s internetserver, herunder teste for åbne porte og mailservere. Net1 forbeholder sig endvidere ret til at blokere for afsendere af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam (uanmodet kommerciel kommunikation), herunder aktivere spamfiltre o.l.

9.3 Forstyrrende udstyr
Hvis Kundens udstyr giver anledning til forstyrrelser af Net1′s bredbåndsnet, er Kunden forpligtet til straks efter påkrav herom fra Net1 at frakoble det udstyr, der giver anledning til forstyrrelser samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger.

9.4 Ulovligt eller stødende indhold
9.4.1 Kunden skal overholde gældende lovgivning, og i øvrigt følge Net1’s instruktioner og almindeligt accepterede etiske og moralske vurderinger i forbindelse med anvendelse af Tjenesten. Kunden må ikke anvende Tjenesten på en måde, så Net1 rammes af gene og/eller skade samt sættes i et dårligt lys i offentligheden. Hvis Kunden får kendskab til, at Tjenesten bruges på en sådan måde, skal Kunden sørge for, at denne brug straks ophører, samt informere Net1 herom.

9.4.2 Kunden har ansvaret for, at udstyret og Tjenesten anvendes i overensstemmelse med dansk ret.

9.4.3 Kunden må ikke bruge Tjenesten til at sende eller bevidst downloade rettighedsbeskyttet materiale (uden tilladelse eller ret hertil), ulovligt materiale, materiale til gene for andre brugere, vira eller materiale, hvor det fremstår som sendt fra andre end Kunden selv som ansvarlig afsender.

9.4.4 Hvis Net1 konstaterer, at Kunden anvender Tjenesten og/eller Net1’s bredbåndsnet til ulovlige formål politianmeldes dette.

9.4.5 Måtte Net1 få begrundet mistanke om, at Kunden overtræder eller forsøger på at overtræde gældende lovgivning, eller alment accepterede etiske og moralske værdier og regelsæt, er Net1 under iagttagelse af lovgivningen – og uden forudgående varsel herom – berettiget til at skaffe sig selv og/eller relevante myndigheder adgang til data, oplysninger og information af enhver slags, som lagres, behandles og/eller distribueres af Net1 eller Kunden i forbindelse med anvendelse af Tjenesten. Net1’s ret til indtrængen i sådanne tilfælde omfatter endvidere ret til – uden at et eventuelt erstatningsansvar kan ifaldes herfor – at forsøge at spore og/eller hindre spredning og/eller slette sådanne oplysninger eller informationer, som indehaves og/eller anvendes af Kunden på ulovlig og på anden måde utilbørlig vis.

9.5 Stjålet eller bortkommet udstyr samt hæftelse
9.5.1 Såfremt Kundens udstyr stjæles eller bortkommer, skal Kunden straks informere Net1.

9.5.2 Kunden er hæfter for forbrug og er ansvarlig for uberettiget anvendelse af frastjålet eller bortkommet udstyr, frem til det tidspunkt, hvor Kunden informerer Net1 herom i overensstemmelse med gældende lovgivning herom. Det er Kundens eget ansvar at anmelde eventuelt tyveri til politiet og eget forsikringsselskab.

10. Kundens misligholdelse 

10.1 Afbrydelse/spærring helt eller delvist
10.1.1 Såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser efter Aftalen, er Net1 berettiget til uden forudgående varsel i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser herom at begrænse hastigheden på Tjenesten, at spærre Tjenesten eller opsige Aftalen.

10.1.2 Net1 underretter hurtigst muligt Kunden om årsagen til begrænsningen af hastigheden eller afbrydelsen/spærringen af tjenesten.

10.2 Væsentlig misligholdelse
10.2.1 Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

10.2.1.a Manglende eller væsentlig forsinket betaling.

10.2.1.b. Afgivelse af ukorrekte oplysninger om navn, adresse, herunder manglende underretning om adresseændring ved flytning.

10.2.1.c. Overdragelse herunder videresalg af hele eller dele af Aftalen til tredjemand uden Net1’s skriftlige samtykke, jf. punkt 15 nedenfor.

10.2.1.d. Vedvarende deling af Tjenesten med andre end medlemmer Kundens husstand.

10.2.1.e Kundens overskridelse det aftalte inkluderede dataforbrug, og/eller brug af Tjenesten på en sådan måde og/eller i et sådant omfang, at det skaber problemer for øvrige brugere af Net1′s bredbåndsnet,

10.2.1.f Ulovlig kommunikation via hjemmesider, e-mail, chattjenester eller andre former for internettjenester, herunder ved overtrædelse af straffelovens forbud mod racistiske budskaber, pornografi, nedgørelse af minoritetsgrupper mv., krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven eller andre immaterialretlige love, krænkelse af personoplysningsloven samt alle former for distribution af uanmodet markedsføring (spam) i strid med markedsføringslovens § 6a.

10.2.1.g Anvendelse i strid med punkt 9.4.

10.2.1.h Spredning af virus.

10.2.1.i Forsøg på ulovlig indtrængen på andre brugeres terminaler eller andre netværk.

10.2.1.j Kundens undladelse af at efterkomme Net1’s skriftlige påkrav om at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk, der virker forstyrrende på Net1′s netværk.

10.3 Særligt om spærring og afbrydelse på grund af manglende betaling
10.3.1 Spærring i tilfælde af manglende betaling kan iværksættes, såfremt Net1 har fremsendt mindst én rykker til Kunden for opkrævning af et udestående beløb, hvor der i rykkeren orienteres om, at Tjenesten vil blive spærret, såfremt betaling ikke sker inden 10 dage, og at spærring vil ske herefter i tilfælde af fortsat betalingsmisligholdelse.

10.3.2 Afbrydelse som følge af Kundens manglende betaling kan kun omfatte den berørte, ikke-betalte, del af Tjenesten, med mindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Kunden kan undgå spærring/afbrydelse af Tjenesten, såfremt Kunden stiller sikkerhed for sine forpligtelser over for Net1. Stillede garantier forrentes ikke, og Kunden er pligtig til at afholde udgifter forbundet med sikkerhedsstillelsen

10.4 Misbrug
I tilfælde af mistanke om misbrug i strid med Aftalen, kan Net1 spærre Tjenesten straks, hvorefter Kunden skal orienteres umiddelbart herefter.

10.5 Særligt om klager over registreret forbrug
10.5.1 Såfremt Kunden efter punkt 17 klager over registreret forbrug og/eller betaling for den leverede Tjeneste, stiller Net1 under klagesagens behandling opkrævningen af det omtvistede beløb i bero og undlader at afbryde Kundens Tjeneste. Denne opsættende virkning medfører alene suspension af betalingsforpligtelsen, ikke af påløbne morarenter, jf. punkt 8.4.

10.5.2 Såfremt Net1 ikke giver Kunden medhold i en indgivet klage efter punkt 17, stiller Net1 opkrævningen af beløbet i bero i 4 uger efter, at afgørelsen blev meddelt Kunden. I samme periode undlader Net1 at spærre Kundens Tjeneste.

10.5.3 Kundens Tjeneste kan uanset punkt 10.5.1 og 10.5.2 spærres for udgående trafik, hvis Kundens trafikforbrug i den periode, hvor opkrævning af beløbet er stillet i bero, inden for en faktureringsmåned overskrider et forbrug svarende til det højeste månedlige trafikforbrug registreret de seneste tre måneder forud for den påklagede periode. Har Aftalen haft en varighed på mindre end tre måneder, beregnes det højeste månedlige trafikforbrug på grundlag af de hidtil forløbne måneder.

10.6 Kundens mulighed for at imødegå ophævelsen
Hvis Kunden inden 1 uge efter modtagelse af meddelelse om ophævelse efter punkt 8.1. bringer det forhold, der giver anledning til ophævelsen, til ophør, reetablerer Net1 snarest leveringen af Tjenesten mod et gebyr, der fremgår af Net1′s hjemmeside.

10.7 Ikke afslag i abonnementsafgift
Afbrydelse af Tjenesten som følge af Kundens misligholdelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode

10.8 Ophævede abonnementsaftaler med tilbageværende bindingsperiode
Ved ophævelse af Aftalen som følge af Kundens misligholdelse, skal Kunden betale den resterende abonnementsafgift for en eventuelt tilbageværende bindingsperiode.

10.9 Erstatning og reetableringsomkostninger
Afbrydes Tjenesten på grund af Kundens misligholdelse, er Kunden ikke berettiget til erstatning fra Net1. Net1 er berettiget til at opkræve et genåbningsgebyr for reetablering af adgang til Tjenesten. Genåbningsgebyret fremgår af Net1′s hjemmeside.

11. Net1’s ansvar

11.1 Driftsansvar, driftsforstyrreler, sikkerhed og opdateringer
11.1.1 Net1 bærer ansvaret for driftssikkerheden for Net1’s bredbåndsnet undtaget forstyrrelser grundet force majeure, jf. nedenfor under punkt 12.2.4.

11.1.2 Ved driftsforstyrrelser og opdateringer af nettet er Net1 forpligtet til at tilstræbe, at de nødvendige arbejder udføres hurtigst muligt, så Kunden berøres mindst muligt.

11.1.3 Net1 skal så vidt muligt varsle forudsete driftsforstyrrelser på Net1’s hjemmeside.

11.1.4 I henhold til gældende lovgivning har Net1 ansvaret for at træffe de fornødne tekniske, økonomiske, juridiske, driftsmæssige og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for, at Net1’s bredbåndsnet er sikkert og velfungerende med henblik på at sikre Kundens persondatasikkerhed.

11.1.5 Net1 stiller alle tilgængelige soft- og firmwareopdateringer samt nyeste drivere til rådighed for Kunden på Net1’s hjemmeside.

12.2 Begrænsning af erstatningsansvar
12.2.1 Net1 er med de nedenfor anførte begrænsninger erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader eller tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Net1 eller nogen, som Net1 bærer ansvaret for. Net1’s erstatningsansvar er dog i alle tilfælde begrænset til DKK 2.500.

12.2.2 Net1 er ikke erstatningsansvarlig for tab og skader, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Net1′s bredbåndsnet i forbindelse med foranstaltninger, der skønsmæssigt er nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og/eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne.

12.2.3 Net1 er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af omsætning eller avance, produktionstab, tab som følge af at Net1′s bredbåndsnet ikke kan benyttes som forudsat, udgiftstab til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, tab af data, finansielle tab eller tab af markedsandele eller goodwill, samt andre økonomiske konsekvenstab, herunder rentetab.

12.2.4 Force Majeure
12.2.4.a Net1 er ikke forpligtet til at betale erstatning, hvis den manglende levering af Tjenesten eller afbrydelse heraf skyldes force majeure.
12.2.4.b Force majeure er alle forhold, som ligger udenfor Net1’s kontrol, og som har indvirkning på leveringssituationen både for Net1 selv eller eventuelle partnere såsom leverandører og transportører, samt omstændigheder, som Net1 ikke med rimelighed kunne forudse, f.eks. arbejdskonflikter, strejke, lockout, herunder også strejke og lockout blandt Net1’s egne medarbejdere, oversvømmelser, krig, terrorangreb, hærværk på Net1′s bredbåndsnet, lynnedslag, ildsvåde, opløb, mobilisering efter myndighedernes bestemmelser og beslutning, dataindbrud, indskrænkninger, fejl eller mangler i forbindelse med energiforsyning, telekommunikation eller anden kommunikation, fejl i andre netværk, systemnedbrud, fejl i Kundens udstyr, brug af uautoriseret udstyr, fejl, som beror på Kundens forhold, eller uretmæssig leveringsnægtelse fra Net1’s leverandører eller for sen levering fra underleverandører på grund af omstændigheder, der er angivet her.

12.2.5 I tilfælde af at tredjepart via det af Net1 udleverede udstyr opnår uberettiget adgang til Kundens data og/eller systemer, er Net1 ikke ansvarlig for Kundens direkte eller indirekte tab, herunder i form af driftstab, tabt fortjeneste mv.

12.2.6 Ethvert ansvar, som Kunden måtte ifalde, som følge af Kundens eller tredjemands uberettigede anvendelse af det udleverede udstyr, er Net1 uvedkommende.

12.2.7 Net1 er som følge af ovenstående ikke ansvarlig for, at Kunden eller tredjepart via det af Net1 udleverede udstyr foretager handlinger, der måtte være ansvarspådragende.

13. Opsigelse og ændring af abonnement

13.1 Gensidig opsigelsesret
13.1.1 Parterne kan opsige Aftalen skriftligt eller mundtligt med et varsel på løbende måned + 30 dage ved forbrugerkøb (aftaler registreret på CPR nummer) og 90 dage ved erhvervsaftaler (aftaler registret på CVR-nummer). Net1′s opsigelse skal altid være skriftlig.

13.1.2 Opsiger Kunden aftalen, refunderes eventuelle forudbetalte ydelser forholdsmæssigt. Refundering kan foretages omkostningsfrit via bankoverførsel. Er Net1 ikke i besiddelse af Kundes bankoplysninger, sker udbetalingen automatisk via check pålagt et håndteringsgebyr.

13.2 Net1’s ret til øjeblikkelig opsigelse
Net1 kan opsige Aftalen med øjeblikkeligt virkning, såfremt Net1 ikke længere har de fornødne licenser eller andre offentlige tilladelser for at kunne levere Tjenesten.

13.3 Kundens eventuelle bindingsperiode
Kunden kan ikke opsige Aftalen før en eventuelt aftalt bindingsperiode er udløbet. Hvis der er aftalt en bindingsperiode, kan Kunden tidligst opsige Aftalen efter de fem første måneder af Aftalens løbetid med en måneds varsel til udløbet af bindingsperioden.

13.4 Bekræftelse på opsigelse
Når opsigelsen er modtaget hos Net1, sender Net1 en skriftlig bekræftelse til Kunden med angivelse af, hvornår opsigelsen får virkning.

13.5 Opgradering eller nedgradering af abonnementet
13.5.1 Kunden kan opgradere sit abonnement med umiddelbar ikrafttrædelse.

13.5.2 Kunden kan nedgradere sit abonnement med et varsel på løbende måned + 30 dage ved forbrugerkøb (aftaler registreret på CPR nummer) og 90 dage ved erhvervsaftaler (aftaler registret på CVR-nummer). Nedgradering kan kun finde sted, hvis en eventuelt aftalt bindingsperiode er udløbet, se punkt 13.3.

13.6 Genåbning af Tjenesten
Genåbning af Tjenesten bestilles hos Net1, og der opkræves et genåbningsgebyr, der fremgår af Net1′s hjemmeside.

14. Ændring af Tjenesten, vilkår og priser

14.1 Ret til at foretage ændringer
Net1 forbeholder sig ret til at ændre Tjenesten, herunder indholdet heraf, disse Vilkår, produktspecifikke abonnementsbetingelser, øvrige vilkår, de til enhver tid gældende priser samt eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer.

14.2 Særligt om ændringer til ugunst for Kunden
14.2.1 Ændringer til ugunst for Kunden vil blive varslet med mindst en måneds varsel, før de træder i kraft.
14.2.2 Uanset en eventuel bindingsperiode, kan Kunden i varslingsperioden opsige sit abonnement med 14 dages varsel med virkning senest fra den dato ændringen træder i kraft.

14.3 Særligt om ændringer til gunst for Kunden
Ændringer til fordel for Kunden, f.eks. generelle nedsættelser af priser, kan indføres uden varsel og giver ikke Kunden ret til at opsige Aftalen i henhold til punkt 14.2.

14.4 Varsel
14.4.1 Varsling af Kunden om væsentlige ændringer, samt opkrævning af et nyt gebyr, sker ved individuel meddelelse til Kunden.

14.4.2 Varsling af Kunden om mindre væsentlige ændringer kan ske som tekst på betalingsoversigten fra Kundens bank eller PBS, ved annoncering i landsdækkende dagblade, på Net1’s hjemmeside, i forbindelse med fremsendelse af en faktura eller ved individuel meddelelse. Dette omfatter fx ændringer, der ikke i væsentlig grad påvirker indholdet af Tjenester og andre ydelser fra Net1.

14.5 Pålagte og nødvendige ændringer
14.5.1 Net1 har altid ret til at foretage nødvendige ændringer af Tjenesten, som følge af myndigheders krav, eller som følge af den til enhver tid gældende lovgivning. Net1 forbeholder sig ret til at begrænse Kundens muligheder for anvendelse af Tjenesten af drifts- eller sikkerhedsmæssige årsager. Kunden orienteres så hurtigt som muligt og senest umiddelbart efter gennemførelsen.

14.5.2 Kunden er indforstået med, at sådanne ændringer og/eller forbedringer kan medføre ændrede krav til det af Kunden anvendte udstyr.

14.5.3 Kunden er indforstået med, at Net1 med et skriftligt varsel på tre (3) måneder kan ændre sådanne krav, og at ændrede krav kan medføre, at Kunden skal investere i nyt eget udstyr for at kunne benytte Tjenesten.

14.5.4 Kunden har mulighed for at opsige Aftalen med virkning fra ændringernes gennemførelse, såfremt de ændrede krav medfører, at Kunden ikke med sit hidtidige udstyr – eller ikke uden at foretage ændringer af eget udstyr eller ved tilkøb hertil – kan modtage Tjenesten, med mindre de ændrede krav følger af lovgivningen og/eller forskrifter eller pålæg fra myndighederne. Net1’s krav til udstyr vil dog altid være i overensstemmelse med internationale standarder.

15. Overdragelse

15.1 Kundens overdragelse
15.1.1 Kunden er ikke berettiget til at overdrage alle eller dele af sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden skriftlig accept fra Net1.

15.1.2 Hvis Kunden alligevel overdrager sit udstyr til en tredjemand, som dermed kan anvende Tjenesten, hæfter Kunden stadig for forbruget over for Net1. En sådan overdragelse vil – uden Net1’s skriftlige accept – være en væsentlig misligholdelse af Aftalen fra Kundens side, som det fremgår af punkt 10.2

15.1.3 Overdragelser kan ikke finde sted, så længe Kunden fortsat har et udestående hos Net1.

15.1.4 Ved overdragelse af udstyr og abonnement opkræves et overdragelsesgebyr fra den nye ejer. Dette overdragelsesgebyr fremgår af Net1′s hjemmeside.

15.1.5 Ved overdragelse af abonnement hæfter den modtagende Kunde for abonnement og eventuel forbrugsbetaling fra det aftalte overdragelsestidspunkt. Den overdragende Kunde hæfter for abonnement og eventuel forbrugsbetaling indtil overdragelsestidspunktet.

15.2 Net1s overdragelse
Net1 kan til enhver tid og uden forudgående varsel overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand.

16. Betingelser for leje af udstyr (router og antenne) til brug for Tjenesten hos Net1

16.1 . Indgåelse, oprettelse og fakturering
16.1.1 Det er en forudsætning for leje af en trådløs router, at det er teknisk muligt at anvende en trådløs router på leveringsadressen. Der henvises til punkt 4.

16.1.2 Det er en betingelse for leje af en router, at routeren skal anvendes i tilknytning til et underliggende Net1 abonnement.

16.1.3 Lejeaftalen kan være bindende i op til 6 måneder, hvis lejeaftalen indgås med en privatperson, der handler uden for sit erhverv (forbrugeraftale).

16.1.4 Leje af router faktureres sammen med abonnementet hos Net1 månedsvis forud, jf. punkt 8 og forudsætter tilmelding til Betalingsservice.

17. Tvister og klager

17.1 Henvendelse til Kundeservice
Hvis Kunden oplever problemer med det leverede udstyr og/eller Tjenesten, kan Kunden henvende sig til Net1’s kundeservice enten per e-mail eller telefonisk.

17.2 Skriftlig klage
17.2.1 Såfremt Kunden ikke er tilfreds med Net1’s kundeservices håndtering af henvendelsen, kan Kunden sende en skriftlig klage til Net1’s administrationsadresse Industriparken 35-37, 2750 Ballerup.

17.2.2 Net1 vil bekræfte modtagelsen af klagen snarest muligt og indenfor 14 dage efter modtagelsen af klagen. Net1 meddeler samtidig Kunden den forventede sagsbehandlingstid.

17.2.3 Net1 træffer hurtigst muligt en afgørelse i sagen dog senest inden for tre (3) måneder.

17.2.4 Indgår det i klagebehandlingen, at der i en periode af en vis varighed skal gennemføres en særlig registrering eller overvågning af forbrug, debitering mv. med henblik på afdækning af eventuelle fejlkilder, kan sagsbehandlingstiden for afgørelse af klagen forlænges til seks (6) måneder.

17.3 Teleankenævnet
Er Kunden ikke tilfreds med Net1’s afgørelse på klagen, kan Kunden indbringe afgørelsen for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf. 33 18 69 00.

17.4 Forbrugerklagenævnet
 Hvis klagen udelukkende omfatter udstyr, skal Kunden kontakte Forbrugerklagenævnet, Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, tlf. 32 66 90 00.

17.5 Domstolsprøvelse
Eventuelle uenigheder mellem Net1 og Kunden kan i øvrigt af begge parter indbringes for de almindelige danske domstole efter gældende lovgivning herom.

18 Vilkårenes gyldighed

Hvis enkelte eller flere af disse vilkår skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Vilkårene.

19. Ikrafttrædelse

Nærværende Handels- og abonnementsvilkår er gældende fra 20. november 2018.

Accepter cookies

Vi bruger cookies på denne side til at forbedre din brugeroplevelse

Klik her for at læse mere om vores privatlivspolitik og få mere information om de cookies, der benyttes på siden.